Voer hier uw zoektermen in.

U bent hier

Woordenboek / Dictionary

Klik op een van bovenstaande letters om naar de woorden te gaan die beginnen met deze letter.
 

A

Anw(-uitkering)

Als u overlijdt, heeft uw partner mogelijk recht op een Anw-uitkering van de overheid. Niet iedereen komt voor deze uitkering in aanmerking. Alleen als uw partner nog geen AOW ontvangt heeft hij/zij mogelijk recht op een Anw-uitkering. 

Verder moet uw partner:

 • een ongehuwd kind hebben dat 18 jaar of jonger is óf
 • voor meer dan 45% arbeidsongeschikt zijn óf
 • vóór 1950 zijn geboren. 

De hoogte van Anw-uitkering is bovendien afhankelijk van het inkomen van uw partner. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de Anw uit. Kijk voor meer informatie op de website: www.svb.nl.

Anw-hiaatpensioen

Dat is een extra partnerpensioen dat u zelf bij Aegon PPI kunt regelen. Misschien krijgen uw nabestaanden na uw overlijden een Anw-uitkering. Uw partner moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. 
De kans is groot dat uw partner géén recht op een Anw-uitkering heeft. Daarom kunt u voor hem/haar vrijwillig een Anw-hiaatpensioen verzekeren. Als u dit doet, ontvangt uw partner dit pensioen tot hij/zij de AOW-leeftijd bereikt.  U kunt trouwens ook een Anw-hiaatpensioen afsluiten als uw partner wél voor een Anw-uitkering in aanmerking komt. Dit is een vast bedrag per jaar.

 

AOW (Algemene Ouderdomswet)

Dat is het pensioen van de overheid. U ontvangt dit pensioen vanaf uw AOW-leeftijd. Als inwoner van Nederland bouwt u automatisch AOW op, van uw 17de tot uw 67ste. Heeft u tijdens die periode enige tijd buiten Nederland gewoond en gewerkt? Dan is de AOW-uitkering die u ontvangt lager. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de AOW uit. Kijk voor meer informatie op www.svb.nl.

 

B

Bereikbaar pensioen

Het pensioen dat u kunt bereiken als u tot uw pensioendatum pensioen blijft opbouwen bij Aegon PPI. Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd én wat uw bereikbaar pensioen is.

Beschikbare premie

Dat is het bedrag dat uw werkgever elke maand naar uw pensioenbeleggingsrekening overmaakt.  De beschikbare premie is een percentage van uw pensioengrondslag. Aegon PPI belegt de beschikbare premie voor u.  

Beschikbare premieregeling

Uw pensioenregeling bij Aegon PPI is een beschikbare premieregeling. Iedere maand stort uw werkgever premie op uw pensioenbeleggingsrekening. Aegon PPI belegt de premies voor u. Het totaal van de betaalde premies plus het rendement vormen op uw pensioendatum een pensioenkapitaal. Met dit pensioenkapitaal koopt u een levenslang ouderdoms- en partnerpensioen. 

Bijzonder partnerpensioen

Als u overlijdt, krijgt uw partner een partnerpensioen. Gaan u en uw partner uit elkaar? Dan heeft uw ex-partner óók recht op (een deel van het) partnerpensioen. Dit heet het ‘bijzonder partnerpensioen’.

 

C

Conversie

Bij een (echt)scheiding heeft uw ex-partner recht op een deel van zowel het ouderdomspensioen als het partnerpensioen dat u tijdens jullie relatie heeft opgebouwd. Uw ex-partner kan dit recht op beide pensioenen laten omzetten naar een recht op eigen ouderdomspensioen. Dat omzetten noemen we conversie.  

 

D

Deelnemer

In een pensioenregeling spreken wij over deelnemers. Als u een werknemer bent die bij Aegon PPI pensioen opbouwt, bent u ook een deelnemer. Elke maand wordt er voor u een bedrag overgemaakt naar uw pensioenbeleggingsrekening. Dat is de beschikbare premie waarmee u belegt. 

Deeltijdpensioen

Als u voor deeltijdpensioen kiest, gaat u gedeeltelijk met pensioen. U blijft bijvoorbeeld 2 dagen per week werken en gaat 3 dagen met pensioen. U ontvangt dan voor die 3 dagen een deel van uw pensioen en voor die 2 dagen dat u werkt salaris. Over uw salaris blijft u gewoon pensioen opbouwen. 

 

E

Ex-deelnemer

Als u bij uw huidige werkgever uit dienst gaat, wordt u een ex-deelnemer. Ex-deelnemers worden ook wel gewezen deelnemers genoemd.

 

F

Franchise

Het deel van uw salaris waarover u géén ouderdomspensioen opbouwt. Hiervoor in de plaats ontvangt u later AOW van de overheid. Dit krijgt u naast het pensioen dat u via Aegon PPI opbouwt.

 

G

Garantpensioen

Als u kiest voor Vrij Beleggen, kunt u (een deel van) uw opgebouwde pensioenkapitaal omzetten in het Garantpensioen. Dit deel van uw pensioenkapitaal wordt dan direct omgezet in een pensioenbedrag in euro’s; dit deel van uw pensioen ligt dan dus vast. Wij noemen dit ‘vastklikken’. Hier zijn wel kosten aan verbonden. 

Geregistreerde partner

Dat is uw partner met wie u het partnerschap hebt laten vastleggen bij de burgerlijke stand. Jullie zijn niet getrouwd, maar hebben wel dezelfde rechten als partners die wél zijn getrouwd. Ook als het om pensioen gaat. Uw geregistreerde partner heeft dus ook recht op een partnerpensioen als u overlijdt. 

Gewezen deelnemer

Als u bij uw huidige werkgever uit dienst gaat, wordt u een gewezen deelnemer. Gewezen deelnemers worden ook wel ex-deelnemers genoemd.

 

H

Huwelijkse voorwaarden

Dat zijn schriftelijke afspraken die u vóór of tijdens uw huwelijk bij een notaris laat vastleggen. Dat kunnen ook afspraken over uw pensioen zijn.  

 

I

Inruilen van pensioen

Als u uit dienst of met pensioen gaat, kunt u een deel van uw ouderdomspensioen inruilen voor (extra) partnerpensioen. U ontvangt dan natuurlijk wel mínder ouderdomspensioen. Maar als u overlijdt is er voor uw partner een hoger partnerpensioen. 
Andersom kan ook. U kunt uw partnerpensioen zelfs helemaal inruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Als u geen partner heeft, is dat zelfs logisch om te doen. Heeft u wél een partner? Dan kunt u uw partnerpensioen ook inruilen, maar heeft u wel toestemming van uw partner nodig. 

 

 

K

Kind

Als u overlijdt, is er voor uw kind(eren) wezenpensioen. Met uw kind bedoelen wij:

 • uw eigen kind
 • uw stief- of pleegkind
 • een ander kind dat u opvoedt en onderhoudt.

Zij komen na uw overlijden in aanmerking voor wezenpensioen.

 

 

L

Life Cycle

Dat is een manier van beleggen waarbij wij rekening houden met het aantal jaren tot u met pensioen gaat. Komt u dichter bij uw pensioendatum? Dan wilt u weinig risico lopen met uw pensioen. Wij beleggen daarom steeds minder risicovol als uw pensioendatum dichterbij komt. Wij passen de beleggingen automatisch aan uw leeftijd aan. Daar hoeft u zelf niets voor te doen. 

 

N

Nabestaanden

Dat zijn uw partner en/of kind(eren) die na uw overlijden achterblijven.

Nabestaandenpensioen

Het nabestaandenpensioen is het pensioen dat uw partner en/of kind(eren) na uw overlijden ontvangen. Uw partner ontvangt dan partnerpensioen; voor uw kind(eren) is er wezenpensioen.

 

O

Ombudsman Pensioenen

Als u een klacht over Aegon PPI heeft, kunt u een klacht indienen volgens onze klachtenprocedure. Komen we samen niet tot een oplossing? Dan kunt u naar de Ombudsman Pensioenen stappen. Kijk voor meer informatie op de website: www.ombudsmanpensioenen.nl.

Ouderdomspensioen

Ouderdomspensioen is het pensioen dat u vanaf het moment dat u met pensioen gaat ontvangt. U ontvangt dit pensioen vanaf uw pensioendatum tot u overlijdt. 

 

P

Partner

Als u overlijdt, is er voor uw partner een partnerpensioen. Met uw partner bedoelen wij:

 • de man/vrouw met wie u bent getrouwd, de man/vrouw met wie u uw partnerschap heeft laten registreren of de man/vrouw met wie u ongehuwd samenwoont.

In dat laatste geval (dus bij ongehuwd samenwonen) is er nog een aantal aanvullende voorwaarden (zie partnerschap). 

 

Partnerschap

Als u ongehuwd met iemand samenwoont, heeft hij/zij na uw overlijden misschien recht op een partnerpensioen. Dat geldt dus niet voor iedereen met wie u ongehuwd samenwoont. Dit zijn de voorwaarden:

 • de man of vrouw met wie u samenwoont is géén bloed- of aanverwant in de rechte lijn. Dus geen (over)groot)vader of (over)groot)moeder 
 • volgens de Gemeentelijke Basisadministratie staan jullie op hetzelfde adres ingeschreven
 • jullie voeren al minimaal 6 maanden achter elkaar een gezamenlijke huishouding, óf
 • jullie hebben een samenlevingsovereenkomst afgesloten waarin de gezamenlijke huishouding is vastgelegd.

 

Pensioenbeleggingsrekening

U heeft als deelnemer bij Aegon PPI uw eigen pensioenbeleggingsrekening. Hierop stort uw werkgever elke maand de beschikbare premie. Aegon PPI belegt deze premie volgens de neutrale Life Cycle. Tenzij u voor een ander persoonlijk risicoprofiel of voor Vrij Beleggen hebt gekozen. 

Pensioendashboard

Met het pensioendashboard kunt u zelf rekenen met uw pensioen. Wilt u weten wat er met uw pensioen gebeurt als u 1 jaar éérder stopt met werken? Het pensioendashboard geeft u het antwoord. U weet dus ook direct of dat voor u financieel haalbaar is; misschien moet u zelf eerst voor een extra pensioen sparen. Dankzij het pensioendashboard kun u uw pensioen helemaal op maat maken.

Nieuwsgierig? Ga dan direct naar het pensioendashboard!  

 

Pensioengevend salaris

Dat is het deel van uw salaris dat meetelt voor de pensioenopbouw. U bouwt namelijk niet over uw hele salaris pensioen op. In de meeste gevallen is uw pensioengevend salaris 12x uw vaste bruto maandsalaris plus uw vakantietoeslag.

Pensioengrondslag

Dat is uw pensioengevend salaris minus de franchise. Uw beschikbare premie is een percentage van uw pensioengrondslag

Pensioeningangsdatum

Dat is de eerste dag waarop u ouderdomspensioen ontvangt. De pensioeningangsdatum is altijd de eerste dag van de maand. Standaard gaat uw pensioen tegelijk met uw AOW in. Eérder of láter mag ook. U bepaalt uiteindelijk zelf op welk moment u met pensioen gaat.   

Pensioenkapitaal

Dat is het bedrag dat bestemd is voor uw pensioen. Uw pensioenkapitaal bestaat uit de ingelegde beschikbare premies plus de rendementen die u hiermee heeft behaald. Uw pensioenkapitaal staat op uw eigen pensioenbeleggingsrekening

Pensioenoverzicht (Uniform Pensioen Overzicht)

Zie UPO (Uniform Pensioenoverzicht)

 

R

Reglement

Dat is een juridisch document waarin uw totale pensioenregeling staat beschreven. 

Rendement

Dat is de opbrengst die u met uw beleggingen behaalt. Rendement kan positief zijn (‘winst’), maar ook negatief (‘verlies’). Als regel geldt: hoe meer risico u met uw beleggingen wilt nemen, hoe groter de kans op hoge rendementen. Maar u heeft dan ook een grotere kans op een (tijdelijk) verlies. 

Risicoprofiel

Dat geeft aan welk beleggingsrisico het beste bij u past. Hoeveel risico wilt u met uw beleggingen lopen? Dat is voor elke deelnemer anders. De ene deelnemer neemt graag enig risico, zodat hij/zij kans op een hoog rendement maakt. De andere deelnemer is voorzichtiger, en neemt liever minder risico. Ervaring met beleggen speelt natuurlijk ook een rol. 

Wij beleggen uw premie standaard in de neutrale Life Cycle. Wilt u volgens een ander profiel beleggen? Dat kan: offensief (meer risico) of defensief (minder risico). Maar dan moeten wij wel weten wat uw persoonlijke risicoprofiel is. Vul daarom eerst de vragenlijst in.

 

S

Scheiding

Hiermee bedoelen wij niet alleen een echtscheiding, maar ook een scheiding van tafel en bed én het verbreken van een geregistreerd partnerschap. Een scheiding heeft gevolgen voor het pensioen. Uw ex-partner heeft namelijk recht op een deel van het ouderdomspensioen dat u tijdens het huwelijk hebt opgebouwd en op het bijzonder partnerpensioen. Zie ook verevening

 

U

Uit dienst

Als u bij uw huidige werkgever uit dienst gaat, stopt uw pensioenopbouw bij Aegon PPI. Het pensioen dat u heeft opgebouwd blijft bij Aegon PPI staan. Vanaf dat moment bent u een slaper (gewezen deelnemer). Gaat u ergens anders werken? Dan kunt u uw pensioen naar uw nieuwe pensioenregeling meenemen. Dat meenemen van uw pensioen heet waardeoverdracht

UPO (Uniform Pensioenoverzicht)

U ontvangt elk jaar een UPO. Op dit overzicht ziet u onder andere hoeveel pensioenkapitaal u tot nu toe hebt opgebouwd. Maar ook waar uw nabestaanden op kunnen rekenen als u overlijdt. 
De naam zegt het al: het UPO is uniform, en dus bij alle pensioenuitvoerders gelijk. Ontvangt u meerdere UPO’s? Dan kunt u de pensioenbedragen gewoon optellen. Hetzelfde geldt voor uw pensioen en het pensioen dat uw partner heeft opgebouwd. 

 

 

V

Verevening

Dat is de verdeling van het ouderdomspensioen bij scheiding, beëindiging van het geregistreerd partnerschap of beëindiging van het ongehuwd samenwonen. 

Vrij Beleggen

Zodra u deelnemer wordt, gaat u beleggen volgende de neutrale Life Cycle. U kunt ook Vrij beleggen. U kiest dan zelf in welke fondsen u belegt. Wilt u Vrij Beleggen? Dan moet u eerst de vragenlijst invullen. 

 

W

Waardeoverdracht

Dat is het meenemen van het opgebouwde pensioenkapitaal naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. 

Wezenpensioen

Als u overlijdt, is er voor uw kind(eren) een eigen pensioen: het wezenpensioen. Het wezenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand na uw overlijden. Elk kind ontvangt dit pensioen tot zijn/haar 18de verjaardag. Dit wordt verlengd tot maximaal de 27ste verjaardag als uw kind:

 • 5 dagdelen of meer onderwijs of een opleiding voor een beroep volgt óf
 • een WIA-uitkering ontvangt en voor ten minste 45% arbeidsongeschikt is óf
 • een WAJONG-uitkering ontvangt. 

 

 

Z

Zorgplicht

Aegon PPI is verplicht om de voorlichting over pensioenen van de deelnemers te verzorgen. Deze voorlichting moet transparant en begrijpelijk zijn zodat deelnemers bewust keuzes kunnen maken. De werkgever is op zijn beurt verplicht om er op toe te zien dat dit ook gebeurt. Deze wederzijdse verantwoordelijkheid wordt de zorgplicht genoemd.

Contactgegevens

Aegon PPI
Postbus 5237
9700 GE Groningen
KvK-nummer: 
52457370

Telefoonnummers